Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

ANBI status

MUMC+|Herstelzorg heeft bij de Belastingdienst een aanvraag gedaan om geregistreerd te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiertoe dienen een aantal gegevens publiekelijk beschikbaar te zijn. Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van het MUMC+|Herstelzorg.

MUMC+|Herstelzorg heeft bij de Belastingdienst een aanvraag gedaan om geregistreerd te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiertoe dienen een aantal gegevens publiekelijk beschikbaar te zijn. Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van het MUMC+|Herstelzorg.

Volledige naam:
Stichting Bejaardenzorg Clara Fey ofwel MUMC+|Herstelzorg

RSIN/fiscaalnummer:
8067.69.051.B.01

Contactgegevens: 
Bezoekadres: 
Sint Pieterstraat 23
6211 JM Maastricht 

Correspondentieadres: 
Postbus 709
6200 AS Maastricht 
T: 043.6019400
F: 043.6019494
E: info@herstelzorgmumc.nl 
W: www.herstelzorgmumc.nl 

Rabobank: 31.38.59.604
IBAN: NL73RABO313859604
BIC: RABONL2U
KvK-nummer: 41076072

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Vanaf begin 2020 hebben de organisaties Maastricht UMC+|Herstelzorg, Envida en Maastricht UMC+ de intentie om de samenwerking uit te breiden en te verstevigen met als doel de ketenzorg voor de kortdurende ouderenzorg te verbeteren. Onder kortdurende ouderenzorg wordt verstaan alle tijdelijke vormen van zorg en ondersteuning gericht op het laten terugkeren van ouderen naar de thuissituatie of een betere passende woonzorgomgeving. Te denken valt daarbij aan Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Eerste Lijn Verblijf (ELV), kortdurende ziekenhuisopnames, dagbehandeling en ambulante zorg.

De ambitie is om het zorgcontinuüm voor (kortdurende) ouderenzorg doelmatig in te richten en de toegevoegde waarde voor patiënten te verhogen waarbij de diverse vormen van zorg waar nodig zoveel mogelijk geconcentreerd worden op een centrale locatie zodat de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon geleverd kan worden.

Omschrijving van de missie en doelstelling

De missie van MUMC+|Herstelzorg is “Werken aan langer thuis doen we samen”.

De doelstelling van MUMC+|Herstelzorg is het bieden van tijdelijke behandeling en zorg voor veelal oudere en/of chronische patiënten zowel klinisch als middels behandeling en zorg in dagprogramma’s en ambulante zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Herstelzorg zal door ontwikkelen naar een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg.

Naam en functie van bestuur

Barbara Janssen-Solberg, Bestuurder.

Beloningsbeleid

MUMC+|Herstelzorg valt onder de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg. Bezoldiging vind conform plaats.

MUMC+|Herstelzorg valt onder de wet normering topinkomens waardoor bovenmatige bezoldigingen van bestuurders en voorzitter/leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan is. Dit wordt jaarlijks getoetst door de accountant en de bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in de jaarrekening (jaarrekening beschikbaar op www.jaarverslagenzorg.nl).

Verslag van activiteiten en financieel overzicht

Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar ons jaarverslag op https://www.herstelzorgmumc.nl/ons-bestuur. Voor de (aanvullende) financiële overzichten verwijst MUMC+|Herstelzorg naar www.jaarverslagenzorg.nl waar jaarlijks de jaarrekening wordt gepubliceerd.

 

Sluit de enquête